רועי סגל משרד עורכי דין
עורך דין     רשלנות רפואית

073-783-3321

צרו קשר

בקרמן אדם 14

ראשל"צ 7534206

רועי סגל משרד עורכי דין
עורך דין    רשלנות רפואית

מאמרים חדשים

פגיעה קשה בתאונת עבודה

נפגע קשה בתאונת דרכים, שהוכרה גם כתאונת עבודה, ונקבעה לו נכות צמיתה

בית המשפט חייב את המערערות בפיצוי נזקיו של המשיב, בניכוי גימלאות המוסד לביטוח לאומי. ערעורן של המערערות הוא על רכיבים שונים בסכום הפיצויים שנפסק. בין היתר נדונו בערעור טענותיהן כי בגין צרכיו הסיעודיים של המשיב לא הפחית בית-המשפט מהפיצוי את שווי הגימלאות בעין – ריפוי, שיקום והחלמה – שלהן הוא זכאי על-פי הדין כנפגע תאונת עבודה; כי בית-המשפט פסק למשיב פיצויים בגין טיפולים פיזיותרפיים שלהם הוא זכאי חינם מקופת חולים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994 וכי בית-המשפט פסק למשיב פיצויים בגין קיצור תוחלת חיים בנפרד מהפיצוי בגין נזקים לא ממוניים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, ובסך הכול, פסק פיצוי בגין נזקים לא ממוניים בשיעור העולה על הסכום המקסימלי שנקבע בחוק זה.

בית-המשפט העליון פסק:

א.    (1)   כל נפגע בתאונת עבודה זכאי מהמוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) לריפוי, להחלמה ולשיקום רפואי על-פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995. בפועל, מכוח הסכם שבין המוסד לבין קופת חולים של ההסתדרות הכללית (להלן – קופת חולים), ניתנים שירותי הריפוי, ההחלמה והשיקום על-ידי קופת החולים (823א – ב).

        (2)   על-פי ההסכם, במקרה של נפגע הזקוק לאשפוז, אך מסכים לקבל את השירותים הרפואיים שלא במסגרת אשפוז, על קופת חולים לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לשם ביצוע מתן השירותים הרפואיים בביתו של הנפגע, אם הוא מתגורר בביתו. ההסכם קובע חובת תשלום לנפגע של ההוצאות הממשיות שיוצאו על-ידיו כפי שייקבעו על-ידי המוסד, ובלבד שאלה לא יעלו על הסכום המקסימלי המשתלם בעבור אשפוז במוסד רפואי מתאים (823ד – ו, 824א).

        (3)   במקרה דנן המשיב עונה על האמור בהסכם. אין ספק שבמצבו נדרש לו אשפוז, ואין הוא מסוגל לתפקד מחוץ לבית חולים או למוסד סיעודי, אלא אם כן מישהו יקבל על עצמו את הטיפול בו. אמנם אין קביעה של הרופא המטפל או של המוסד כי נדרש למשיב אשפוז, כדרישת ההסכם, אך הטעם לכך הוא שהמשיב לא פעל למימוש זכויותיו כלפי המוסד וקופת חולים (824ה, ז).

       (4)   תובע אשר יכול לקבל עזרה או תשלום חינם במסגרת זכויותיו החוקיות, ועל-ידי כך יוקטן נזקו, עליו לפעול לקבלתם של אלה. במקרה דנן בין שתאמר שאין לפצות את המשיב בשל כך שאם יעשה להקטנת נזקו לא תהיינה לו עלויות רפואיות שאותן הוא תובע, ובין שתאמר שלגבי העתיד לא נגרם לו כלל נזק, שהרי הוא יכול לקבל את הטיפול הרפואי ללא תשלום, המסקנה היא אחת: אין לפצות את המשיב בגין הוצאות על טיפולים רפואיים, כולל החלמה ושיקום, אשר אותם, או את עלותם, הוא יכול לקבל חינם מהמוסד או מקופת חולים (825ה – ו, 826ג).

       (5)   מהעדויות שנשמעו בבית-משפט קמא ניתן להסיק, שלו פנה המשיב למוסד ולקופת חולים וביקש למצות את זכויותיו, אין ספק שהיה נענה והיה מקבל תשלום חודשי בהתאם להחלטת הצוות שהיה בודק את מצבו ואת צרכיו. לפיכך לא היה מקום לפצות את המשיב בעבור עזרת צד ג' בגין אותן שעות במשך כל יום אשר קופת חולים הייתה מממנת את העזרה בהן למשיב לו פנה וטיפל במימוש זכותו זו (828ו – 829ב).

ב.   (1)   (בעקבות ע"א 5557/95 [7]): המשיב זכאי לטיפול פיזיותרפי חינם מקופת החולים שבה הוא חבר, ללא קשר להיות התאונה תאונת עבודה. אין לפצות תובע בגין טיפולים אשר הוא זכאי לקבלם חינם כחבר קופת חולים במסגרת סל הבריאות, לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי (830ו – ז).

      (2)   כדי להבטיח שהמשיב יקבל את הטיפול הפיזיותרפי הדרוש לו באותם מקרים שבהם מטעמים של טעות או תקלה לא יקבלם מאת קופת חולים, יש לפסוק לו סכום כלשהו, אך זה צריך להיות נמוך בצורה משמעותית מהסכום שנפסק לו על-ידי בית-משפט קמא (831א).

ג.    (1)   חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ותקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), תשל"ו-1976 (להלן – התקנות) כוללים הסדר בדבר הפיצויים על נזק שאינו נזק ממון שלהם זכאי נפגע בתאונת דרכים. תקנה 2(א) קובעת הסדר סטנדרד לחישוב הפיצויים בהתחשב במספר ימי האשפוז ואחוזי הנכות לצמיתות עקב התאונה (833ו – ז, 835ב – ג).

       (2)   בצד הסטנדרטיזציה של דרך חישוב הנזק הלא ממוני על-פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים והתקנות, קיים עיקרון נוסף הנוגע לפיצויים בגין נזק לא ממוני לנפגעי תאונות דרכים. עיקרון זה, אשר מצא את ביטויו בסעיף 4(א)(3) לחוק, קובע שיעור מקסימלי לפיצוי בפרט נזק זה (835ד – ה).

       (3)   הסדר הפיצויים בגין נזק שאינו נזק ממון אשר בתקנות בא לכסות את כל הנזקים הנכללים תחת כותרת זו של נזק שאינו נזק ממון, כולל הנזק בגין קיצור תוחלת חיים. על-כן אין כל יסוד לסברה כי חישוב הנזק על-פי התקנות מצומצם לנזק בגין כאב, סבל וצער בלבד, וכי ניתן לפסוק, נוסף על הפיצוי לפי התקנות, גם פיצויים בגין קיצור תוחלת חיים (836ו – ז).

      (4)   על-פי תקנה 2(ב) לתקנות, רשאי בית-המשפט לפסוק סכום פיצויים בגין נזק שאינו נזק ממון עד 10% מהסכום המקסימלי במקרה שבו הנפגע אינו זכאי לפיצוי לפי תקנה 2(א) או במקרה שהנפגע סבל נזק שאינו מכוסה על-ידי תקנה 2(א). נוסחה של תקנה 2(ב) הוא מעורפל ובלתי מוצלח, אולם מכל מקום הפיצוי על-פי תקנה 2(ב) מאפשר מתן פיצוי כולל על הנזק שאינו נזק ממון עד לשיעור 10% מהסכום המקסימלי, כולל הפיצוי על-פי תקנה 2(א), ולא בנוסף לו. אין הפיצוי בגין נזק לא ממוני על-פי התקנות יכול לחרוג מתקרת הפיצוי הקבועה בחוק לנזק זה. מכאן, שהמשיב אינו זכאי לפיצוי בגין נזק שאינו נזק ממון בשיעור העולה על הסכום המקסימלי (837א – ה, 838א – ב, ו – ז, 839א).

ערעור וערעור שכנגד על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בחיפה (השופט ח' אריאל) מיום 5.3.1996 בת"א 160/92. הערעור נתקבל בחלקו. הערעור שכנגד נדחה.

פסק-דין

השופט ת' אור
המשיב הראשון (להלן – התובע), יליד 1944, נפגע בתאונת דרכים ביום 26.9.1991. שתי המערערות (להלן – הנתבעות) חייבות בפיצוי המשיבים על-פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן – חוק הפיצויים). בעת קרות התאונה היה התובע עובד של המערערת הראשונה. הוא נפגע במהלך עבודתו, והתאונה הוכרה גם כתאונת עבודה על-ידי המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד).

התובע נפגע קשות בתאונה. כתוצאה מהתאונה נקטעו שתי גפיו התחתונות מתחת לברך. עקב שבר בחוליות הצוואריות ותזוזתן נגרם לחץ על חוט השדרה, וכתוצאה מכך נגרמו לתובע שיתוק בארבע גפיו וכן אי-שליטה בסוגרים. נכותו היא בשיעור 100% לצמיתות. על-פי חוות-דעת שבאה בפני בית-המשפט, נקבע שנגרם לתובע קיצור תוחלת חיים בשיעור של 10%-15%, אשר מתבטא בקיצור של שלוש שנים ושישה חודשים.

בית-המשפט המחוזי קבע את גובה נזקיו של התובע. על-פי קביעתו, הנזק הכולל הוא בסכום של 7,808,947 ש"ח (כ-9,400,000 ש"ח בערכים של הכסף היום), וזאת בנוסף לתשלום בגין נזק לא ממוני אשר שולם בנפרד. מהסכום האמור נוכו גימלאות המוסד בסכום כולל של 2,168,756 ש"ח ותשלומים תכופים בסכום כולל של 529,442 ש"ח, כך שיתרת הפיצויים לתשלום נקבעה בסכום של 5,110,349 ש"ח.

משרד עורכי דין רועי סגל מתמחה במימוש זכויות רפואיות מאגד ידע רב והצלחות מוכחות בהשגת זכויות משפטיות עבור לקוחותיהם בתחום נזקי הגוף בדגש על רשלנות רפואית, תאונות עבודהתאונות דרכים, תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי, תאונות תלמידים, תביעות משרד הביטחון, תביעות חב' הביטוח ועוד.

משרדינו מיצג תובעים בלבד ומעמיד לרשותם תשתית איכותית של מומחים בתחום הרפואה מהשורה הראשונה, יחס מקצועי וליווי אישי תוך חתירה בלתי מתפשרת לקבל פיצויים מרביים ללקוח. לרבות ייצוג בפני הוועדות הרפואיות ובתי הדין לעבודה.

לחישוב מיידי של גובה הפיצוי שמגיע לך, או ליעוץ אישי מעו"ד רועי סגל.

טלפון: 073-783-3321      דוא"ל: roysegal.adv@gmail.com

תגיות תוכן

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן